Europastry

Plantejament

Europastry es posa en contacte amb Signia per al desenvolupament de la seva web. L’objectiu és donar a conèixer el grup i les seves filials.

Solució

Signia desenvolupa un web corporatiu amb un gestor de continguts per administrar les diferents seccions dinàmiques d’aquest site.

Client

Europastry és un grup d’alimentació que es caracteritza per la seva expertise en un procés de producció clau i diferenciador: el domini de la tecnologia del fred. Aquest gran assoliment, juntament amb una clara aposta per l’I + D + i, fan que sigui una empresa puntera, dinàmica i en constant expansió.